Fraud Blocker

מרפאה אורתופדית
ד"ר יוסף בלאט M.D

חוות דעת רפואית

זקוקים לייעוץ של אורתופד מומחה לעמוד שדרה?

חוות דעת רפואית למטרת גיבוש תיק לתביעה

כל אדם עלול להיפגע בתאונה, בתאונת דרכים, בתאונת עבודה, בתאונה בבית או בתאונה ברחוב. תאונות עלולות לגרום לסוגים שונים של פגיעות, אך חשוב להדגיש כי עיקר הפגיעות בתאונות השונות הן פגיעות אורתופדיות, בגב, בצוואר ובגפיים. חלק מהפגיעות עלולות להסתיים בפגיעות קלות, חלק בפגיעות קשות ובחלק לא מבוטל הפגיעות הקלות עלולות להחמיר עם הזמן ולעתים אף להוביל לנזק בלתי הפיך.

נפגעתם? נגרם לכם נזק גופני, אתם זכאים לפיצויים מגופים שונים כמו הביטוח הלאומי, חברות ביטוח, משרד הביטחון או מכל גוף אחר שבגללו נגרמה התאונה.

כדי לזכות בפיצויים, באחוזי נכות או בהטבות אחרות עליכם להגיש תביעת נזיקין. החוק קובע כי כאשר מגישים תביעת נזיקין שבמסגרתה נטען כי נגרמה לכם נכות רפואית עליכם לצרף לתביעה חוות דעת של רופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה. אם, לדוגמה, נגרמה לכם פגיעה בגפיים ואתם מתקשים בהליכה או שאינכם מסוגלים ללכת בכלל, עליכם לצרף חוות דעת של רופא אורתופד מומחה בתחום.

לחוות הדעת יש השפעה משמעותית על אחוזי הנכות שתקבלו בעקבות הפגיעה ועל גובה סכום הפיצויים, ולכן בכל תביעה חשוב להצטייד בחוות דעת מקצועית שנכתבה על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי, חוות דעת בהירה וברורה שתקבע מהם הנזקים שנגרמו לכם.

חוות דעת רפואית בתביעה לביטוח הלאומי

כאשר מגישים תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי חיוני לצרף לתביעה חוות דעת של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי לפגיעה. בכל תביעה המוגשת לביטוח הלאומי, ועדה רפואית מטעם המוסד מזמנת את התובע לבדיקה, בודקת את התיעוד הרפואי שהוגש לה ואת חוות הדעת של המומחה החיצוני ופוסקת את שיעור הנכות.

חוות דעת רפואית לביטוח לאומי היא מסמך רפואי מקצועי שנכתב על ידי מומחה בתחום. חברי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי מחויבים להתייחס אל חוות הדעת המצורפת שאותה הגיש התובע ולקחת אותה בחשבון בעת קבלת ההחלטה על אחוזי הנכות. הניסיון מלמד שברוב המקרים חברי הוועדה הרפואית מתייחסים בכובד ראש לחוות הדעת החיצונית שאותה הגיש התובע.

אם החליטו חברי הוועדה הרפואית לדחות את ההמלצות של חוות הדעת החיצונית הם נדרשים לפרט ולנמק את ההחלטה שלהם. אם חוות דעת רופא מומחה (החיצונית) נדחתה, רשאי התובע לפנות אל בית הדין לעבודה ולטעון כי ההליך בוועדה הרפואית התנהל באופן שאינו תקין, לבקש לדחות את ההחלטה, להורות לחברי הוועדה הרפואית להתכנס שוב ולדון בפרטי התביעה מחדש ולנמק כראוי כלל החלטה שתתקבל.

המוסד לביטוח לאומי קובע את אחוזי הנכות בהתאם לדרגת החומרה של הפגיעה. תקנות הביטוח הלאומי קובעות את אחוזי הנכות של כל סוג של פגיעה והוועדות הרפואיות נוהגות לקבוע לפיהן את אחוזי הנכות. כאשר קיימות מספר פגיעות כמו למשל פגיעה בגב ופגיעה בגפיים המוסד לביטוח לאומי משקלל את כולן כדי לקבוע את אחוזי הנכות.

לדוגמה, אם לנפגע נקבעו עשרים אחוזי נכות בגין הפגיעה בעמוד השדרה ועשרה אחוז בגין הפגיעה בגפיים, השקלול הסופי יביא לקביעה של עשרים ושמונה אחוזי נכות מאחר שתביעת הנכות בגין הפגיעה בגפיים מחושבת מתוך שמונים האחוז שנותרו לאחר חישוב הנכות בגין הפגיעה בגב.

תביעות רבות בענייני נזקי גוף נסמכות על שיעורי הנכות שנקבעו לנפגע על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. על בסיס הנכות שנקבעה לנפגע בביטוח הלאומי הוא יכול להגיש תביעה לכל גורם הנושא באחריות לפגיעה ולדרוש ממנו פיצויים והטבות שונות.

מהם המקרים שבהם יש להגיש חוות דעת רפואית?

בנוסף לביטוח הלאומי ישנם  גופים ומקרים נוספים שבהם חשוב לצרף חוות דעת של מומחה בתחום.

תביעת רשלנות רפואית – חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית נדרשת במקרים שבהם הנזק שנגרם לתובע נגרם, לדעת התובע, בשל הרשלנות של הרופא, ועל כך דורש התובע פיצויים. בכל תביעה נזיקין בגין רשלנות רפואית יש לצרף חוות דעת של רופא מומחה בתחום הרלוונטי לנושא התביעה. חוות הדעת הרפואית צריכה לפרט את הנזק הבריאותי שנגרם לתובע, לבסס את הטענה כי אכן התקיימה רשלנות רפואית ולהוכיח את הקשר שבין הרשלנות של הרופא לנזק שנגרם לנפגע.

תביעות כנגד חברות ביטוח – כל מי שמגיש תביעה נגד חברת ביטוח פרטית במטרה לקבל פיצוי בגין אחוזי נכות רשאי לצרף חוות דעת רפואית שנכתבה על ידי מומחה מטעמו. בחוות הדעת יחווה המומחה את דעתו באשר לטיב הפגיעה, לרמת הנזק שנגרמה לתובע ולפרוגנוזה הרפואית באשר לתהליך השיקום, תהליך הריפוי ועוד. חוות דעת מקצועית ובהירה עשויה לחזק את טענות התובע ולסייע לו בהשגת הפיצויים מהביטוח הלאומי.

תביעות העוסקות בתאונות עבודה או במחלת מקצוע שנגרמה כתוצאה מתנאי העבודה. כל מי שנפגע מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע להגיש לביטוח הלאומי תביעה בגין קבלת אחוזי נכות ופיצויים. אל התביעה יש לצרף חוות דעת מרופא מומחה בתחום שיעריך את הנזק שממנו סובל התובע ויוכיח את הקשר שבין תנאי העבודה לפגיעה הבריאותית.

תאונות דרכים – חוות דעת רפואית לאחר תאונת דרכים נדרשת כדי לקבל פיצויים מחברת הביטוח ואחוזי נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי. רוב הפגיעות הנפוצות בתאונות דרכים הן פגיעות אורתופדיות, ולכן חשוב לצרף חוות דעת של מומחה בתחום האורתופדיה.

תביעות לקצין התגמולים של משרד הביטחון – אנשי כוחות הביטחון זכאים לפנות אל קצין התגמולים של משרד הביטחון אם במהלך השירות הם חוו פגיעה בריאותית. במסגרת התביעה יש לצרף חוות דעת רפואית אשר מוכיחה את הקשר שבין הפגיעה הבריאותית שהתרחשה במהלך השירות לבין הנזקים הגופניים שנגרמו לתובע. לחוות הדעת הרפואית המצורפת לפגיעה יש חשיבות רבה, שכן ללא ההוכחה של קשר ישיר בין הפגיעה הבריאות לנזק שנגרם, התביעה עלולה להידחות.

אובדן כושר ניידות – אנשים הסובלים מליקוי ברגליים הגורם לפגיעה בניידות זכאים להגיש תביעה לביטוח הלאומי בשל אובדן כושר ניידות. אל התביעה חשוב לצרף חוות דעת של מומחה רפואי בתחום האורתופדיה שיבסס את הטענה על אובדן כושר הניידות.

חוות דעת רפואית מקצועית – המפתח להצלחת התביעה

חוות דעת היא מסמך רפואי המקביל למתן עדות בשבועה בבית המשפט. חוות הדעת ניתנת על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי לתביעה. כאשר התביעה, לדוגמא, עוסקת בפגיעה בעמוד השדרה, חוות הדעת תיכתב על ידי מומחה בתחום האורתופדיה.

תקנות סדר הדין קובעות כי מומחה רפואי הוא: "רופא בעל תואר מומחה ששמו נכלל בתקנות הרופאים שהתפרסמו לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים ה'תשל"ג – 1973".

הדגשים בחוות הדעת עשויים להשתנות בהתאם למבקש, הביטוח הלאומי, בית המשפט, משרד הביטחון, חברות הביטוח ועוד. בכל מקרה חוות הדעת צריכה להיכתב באופן מקצועי ולהיות מגובה בנתונים ובהפניות למחקרים עדכניים שנערכו בתחום.

חוות דעת רפואית מקצועית וטובה מתייחסת למספר נקודות מרכזיות.

פירוט הנזקים – חוות הדעת חייבת להתייחס ולפרט בבהירות ובפירוט מדויק את הנזקים שמהם סובל הנפגע ואת ממצאי הבדיקות שביצע התובע בעקבות הפגיעה.

נסיבות הפגיעה – חוות דעת מקצועית תפרט את נסיבות הפגיעה כמו למשל פגיעה שהתרחשה עקב תנאי עבודה לקויים ועוד.

הערכת גובה אחוזי הנכות – חוות הדעת תבקש לכמת את הנזק לנגרם לתובע כאשר כימות הנזק יהיה הבסיס להערכת גובה אחוזי הנכות.

במרכז חוות הדעת נבחנות שתי סוגיות מרכזיות. הסוגיה הראשונה, האם יש קשר סיבתי בסבירות של למעלה מחמישים אחוז בין האירוע התאונתי ובין הפגיעה שנגרמה לתובע, והשנייה, האם השפעת האירוע על נזקי הגוף של התובע היא בשיעור של עשרים אחוז מסך הנכות שלו.

ונסביר: אם בעקבות האירוע הבריאותי נגרמו לנפגע נזק ברגליים והוא סובל מאובדן כושר ניידות, ברור כי אובדן כושר הניידות נגרם בעקבות התאונה. אך אם בעקבות התאונה נגרמה לתובע חבלה בגב, אך קיים תיעוד רפואי שעוד לפני התאונה הוא סבל מבעיות רפואיות בגב, המומחה נדרש לחוות את דעתו האם חלקה של התאונה הוא מעל עשרים אחוז מסך הנכות של הנפגע.

חוות דעת מקצועית נחשבת היא חוות דעת שנכתבה על ידי רופא מומחה בתחום, רופא מנוסה בתחומו שנחשף למגוון פציעות ופגיעות ומכיר את ההשלכות והנזקים שיש לפגיעה.

רמת המומחיות והניסיון של הרופא בתחום הרפואי ובתחום כתיבת חוות הדעת חיוניות להצלחת התביעה. רופא מומחה בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת רפואיות ידע לשקף את הפגיעה בצורה המקיפה ביותר עבור הגורמים הרלוונטיים השונים ובמקרה הצורך הוא ידע לענות על כל השאלות בביטחון מתוך הסתמכות על הידע הרפואי הרחב שלו.

 לסיכום, לחוות הדעת הרפואית יש כוח בתביעות נזיקין מול כל הגופים הרלוונטיים. חוות דעת ערוכה ומנומקת היטב המוגשת על ידי רופא מומחה בתחום עשויה להגביר את סיכויי התביעה ולהבטיח את מיצוי זכויותיו בהתאם לחוק.

מאמרים בנושא

אורטופד לחוות דעת לביטוח לאומי
חוות דעת רפואית

עלות חוות דעת אורטופדית

בכל הנוגע לבריאות שלנו, במיוחד לנושאים הקשורים לבעיות אורטופדיות, קבלת חוות דעת אורטופדית מקצועית ומנוסה היא חיונית. מומחים לאורטופדיה ממלאים תפקיד מרכזי באבחון, טיפול וייעוץ

קרא עוד »
טיפול אורתופדי לבעיות גב
מחלות ועיוותים בעמוד השדרה

קיפוזיס: התפתחות בטיפולים ופתרונות מודרניים על ידי מומחים אורטופדים

קיפוזיס, עקשת או גבנון הוא לקות יציבה המאופיינת בעקמומיות מוגזמת של עמוד השדרה כלפי חוץ וכתוצאה מכך ניכר גבנון בגב העליון. כיום ישנה התקדמות משמעותית

קרא עוד »
טיפול אורתופדי לבעיות גב
כאבי גב

טיפול אורתופדי לבעיות גב

בעיות גב הן בעיות בריאות נפוצות שיכולות להשפיע על אנשים מכל קשת הגילאים ואורחות החיים. בעיות אלו מקיפות מגוון רחב של מצבים, כולל מתיחות שרירים,

קרא עוד »

לקביעת תור לאורתופד

הדרך המהירה ביותר לקבוע תור היא להתקשר למרפאה

אם תרצו שיחזרו אליכם מהמרפאה אנא השאירו פרטים

שימו לב: ד"ר בלאט מקבל במרפאה במודיעין באופן פרטי בלבד. במידה ואתם מבוטחים בקופ"ח מאוחדת תוכלו לקבוע תור למרפאה בירושלים באמצעות האפליקציה של הקופה או במוקד מאוחדת במספר *3833